Selgitused

 • Töölaua vasakus menüüs saab valida aastad ja ülikooli, mille kohta andmeid näidata. Valik kehtib kõikide alateemade, jooniste ja andmetabelite puhul.
 • Töölaua üleval paremas servas saab valida, kas andmed kuvatakse joonistena või tabelitena.
 • Hiirega jooniste tulpadel liikudes ilmub nähtavale vastava tulba arvuline või protsentuaalne näitaja.
 • Jooniste legendi peal klõpsates saab vastava jaotuse joonisel välja lülitada.
 • Jooniste üleval paremas nurgas kolme kriipsukesega märgi alt saab joonise pildifailina või joonise andmed Exceli failina arvutisse salvestada.
 • Andmeid on võimalik vaadata andmetabelina. Andmetabeli saab Exceli formaadis alla laadida. Vasakus menüüs tehtud aastate ja üksuste valikud kehtivad ka andmetabelite puhul.
 • EKA – Eesti Kunstiakadeemia
 • EMTA – Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia
 • EMÜ – Eesti Maaülikool
 • TalTech – Tallinna Tehnikaülikool
 • TLÜ – Tallinna Ülikool
 • TÜ – Tartu Ülikool
 • Kogupalk
  • Põhipalk: 31. detsembri seisuga aktiivset töölepingut omavatele töötajatele aasta jooksul selle töölepingu raames välja makstud põhipalkade summa (ilma puhkusetasudeta).
  • Muutuvpalk: 31. detsembri seisuga aktiivset töölepingut omavatele töötajatele aasta jooksul selle töölepingu raames välja makstud muutuvpalkade summa. Muutuvpalgana käsitletakse lisatasusid, preemiaid, tulemustasusid ja seadusest tulenevaid lisatasusid (ületunnitöö, töö riigipühal, töö öösel).
 • Muud tasud
  • 31. detsembri seisuga aktiivset töölepingut omavatele töötajatele aasta jooksul välja makstud tasud, mida ei kajastata põhipalga ega muutuvpalga all. Muude tasude hulka kuuluvad teenuse osutamise lepingute alusel makstud tasud, puhkusetasud, hüvitised, stipendiumid, patendid, autoritasud jms. Puhkusetasude ja hüvitiste juures esitatakse ainult 31. detsembri seisuga aktiivse töölepingu raames välja makstud tasusid.
 • Keskmine palk ülikoolide kohta kokku on arvutatud algandmeid kasutades. Arvutuste aluseks on ülikoolide põhipalga, kogupalga ja muutuvpalga andmed ning akadeemiliste töötajate arv täiskoormuse arvestuses.
 • Palgaandmeid ei näidata alates 2020. aastast rühmade kohta, kus on vähem kui kolm inimest (varasematel aastatel rühmade kohta, kus on vähem kui viis inimest).
 • Eesti Infotehnoloogia Kolledž ühines Tallinna Tehnikaülikooliga 1. augustil 2017 (ühinemise andmed kajastuvad 2017. aasta andmetes).
 • Eesti Biokeskus ja Tartu Observatoorium ühinesid Tartu Ülikooliga 1. jaanuaril 2018 (ühinemise andmed kajastuvad 2018. aasta andmetes).
 • TalTech: Kaasatud ja sihtrahastusega professorid ning tenuuriprofessorid on liigitatud professorite hulka; nooremlektorid on liigitatud assistentide hulka. Seetõttu on TalTechi assistentide ja professorite algandmetega tehtud agregeerimisi.
 • EMTA: Assistendid on liigitatud õpetajate hulka. Dotsentide hulgas on ka EMTA vanemlektorid.
 • Kuna alates 2020. aastast vastab ametikohtade liigitus uutele karjäärimudelitele, siis ei jätku aegread ametikohtade lõikes. Uus liigitus:
  • professorite kaks rühma: „professor, R3“ ja „professor, R4“ (sh varasemad juhtivteadurid);
  • „vanemlektor“ (sh mõne ülikooli dotsendid);
  • lektorid (sh varasemad assistendid) kvalifikatsioonide lõikes: „lektor, doktorikraadiga“ ja „lektor, doktorikraadita“;
  • „õpetaja“;
  • „vanemteadur, R3“;
  • „teadur, R2“;
  • „nooremteadurite“ puhul eristatakse „doktorant-nooremteadureid“.
 • Varasemad assistendid liikusid lektori ametikoha alla; dotsendid kas vanemlektori või „professor, R3“ rühma; juhtivteadurid „professori, R4“ rühma.
 • Kuigi Tartu Ülikool läks uuele mudelile üle 01.01.2021, on ka TÜ 2020. aasta andmed kajastatud uue mudeli alusel. TÜ dotsendid ja vanemlektorid, kellest alates 2021. aastast said ametlikult kaasprofessorid, on kajastatud rühma „Professor, R3“. 31.12.2020 seisuga töötas TÜs 205 dotsenti (166,5 ametikohta) ja 351 vanemteadurit (286,5 ametikohta). TÜ täpsemad andmed on TÜ statistika töölaual.
 • Alates 2020. aastast näidatakse andmetes ka põhipalga mediaani.
Rühma nimetus TalTech TLÜ EMÜ EMTA EKA
Professor, R4 Professor, uurija-professor, juhtivteadur, külalisprofessor (Kaas)professor, (täis)professor, professor, kaasatud professor, sihtrahastusega professor, juhtivteadur, uurija-professor Vana süsteemi ametikoht: professor, juhtivteadur, külalisprofessor. Uue süsteemi ametikoht: professor, juhtivprofessor, sihtrahastusega professor, teenekas professor Professor, nimetatud professor, külalisprofessor, juhtivteadur, nimetatud juhtivteadur Professor Professor, külalisprofessor
Professor, R3 Dotsent, külalisdotsent, töölepinguga emeriitprofessor, vanemteadur (Abi)professor Uue süsteemi ametikoht: kaasprofessor, külalisprofessor. Kaasprofessor
Vanemlektor Dotsent, vanemlektor Vana süsteemi ametikoht: dotsent. Uue süsteemi ametikoht: dotsent. Vanemlektor, dotsent Vanemlektor Dotsent, külalisdotsent
Lektor, doktorikraadiga Lektor, külalislektor Lektor Vana süsteemi ametikoht: lektor (palgaaste 8). Uue süsteemi ametikoht: lektor. Lektor, nimetatud lektor, külalislektor, külalisõppejõud Lektor Lektor, külalislektor
Lektor, doktorikraadita Assistent Assistent, lektor, nooremlektor Vana süsteemi ametikoht: lektor (palgaaste 7), külalislektor. Uue süsteemi ametikoht: nooremlektor, teenekas lektor, külalislektor. Lektor, nimetatud lektor, assistent, nimetatud assistent, külalisõppejõud Lektor
Õpetaja Õpetaja Vana süsteemi ametikoht: õpetaja. Uue süsteemi ametikoht: õpetaja. Õpetaja, külalisõpetaja Õpetaja Õpetaja
Vanemteadur, R3 Vanemteadur, sihtrahastusega vanemteadur Uue süsteemi ametikoht: vanemteadur; Vana süsteemi ametikoht: vanemteadur Vanemteadur, nimetatud vanemteadur Vanemteadur Vanemteadur
Teadur, R2 Teadur Teadur, järeldoktor-teadur Uue süsteemi ametikoht: teadur; Vana süsteemi ametikoht: teadur Teadur, nimetatud teadur, teadur-järeldoktor, külalisteadur Teadur Teadur, külalisteadur
Nooremteadur Nooremteadur (ei ole doktoriõppes) Nooremteadur Vana süsteemi ametikoht: nooremteadur Nooremteadur
Doktorant-nooremteadur Nooremteadur (doktoriõppes seisuga 31.12.20) Doktorant-nooremteadur, nooremteadur (doktorant) Uue süsteemi ametikoht: nooremteadur, külalisteadur nimetatud nooremteadur Nooremteadur


Rühma nimetus TalTech TLÜ EMÜ EMTA EKA
Professor, R4 Professor, külalisprofessor Täisprofessor tenuuris, kaasprofessor tenuuris, professor, kaasatud professor, sihtrahastusega professor, uurija-professor, praktik-professor, juhtivteadur Vana süsteemi ametikoht: professor, juhtivteadur, külalisprofessor. Uue süsteemi ametikoht: professor, juhtivprofessor, sihtrahastusega professor, teenekas professor Professor, nimetatud professor, külalisprofessor, juhtivteadur, nimetatud juhtivteadur Professor Professor, külalisprofessor
Professor, R3 Kaasprofessor, külalisdotsent, töölepinguga emeriitprofessor Abiprofessor tenuuris Uue süsteemi ametikoht: kaasprofessor, külalisprofessor. Kaasprofessor, nooremprofessor
Vanemlektor Dotsent, vanemlektor, vanemlektor (õigus kasutada dotsendi nime) Vana süsteemi ametikoht: dotsent. Uue süsteemi ametikoht: dotsent. Vanemlektor, dotsent Vanemlektor Dotsent, külalisdotsent
Lektor, doktorikraadiga Doktorikraadiga lektor või külalislektor Doktorikraadiga lektor Vana süsteemi ametikoht: lektor (palgaaste 8). Uue süsteemi ametikoht: lektor. Lektor, nimetatud lektor, külalislektor, külalisõppejõud Lektor Lektor, külalislektor
Lektor, doktorikraadita Nooremlektor, doktorikraadita lektor Lektor, assistent, nooremlektor Vana süsteemi ametikoht: lektor (palgaaste 7), külalislektor. Uue süsteemi ametikoht: nooremlektor, teenekas lektor, külalislektor. Lektor, nimetatud lektor, assistent, nimetatud assistent, külalisõppejõud Lektor Lektor, külalislektor
Õpetaja Õpetaja (meditsiiniteaduste valdkonnas võib nimetada ka assistendiks) Vana süsteemi ametikoht: õpetaja. Uue süsteemi ametikoht: õpetaja. Õpetaja, külalisõpetaja Õpetaja Õpetaja
Vanemteadur, R3 Vanemteadur, sihtrahastusega vanemteadur Uue süsteemi ametikoht: vanemteadur; Vana süsteemi ametikoht: vanemteadur Vanemteadur, nimetatud vanemteadur Vanemteadur Vanemteadur
Teadur, R2 Teadur, külalisteadur Teadur, järeldoktor-teadur Uue süsteemi ametikoht: teadur; Vana süsteemi ametikoht: teadur Teadur, nimetatud teadur, teadur-järeldoktor, külalisteadur Teadur Teadur, külalisteadur
Nooremteadur Nooremteadur (ei ole doktoriõppes) Nooremteadur Vana süsteemi ametikoht: nooremteadur Nooremteadur
Doktorant-nooremteadur Nooremteadur (doktoriõppes seisuga 31.12.21) Doktorant-nooremteadur Uue süsteemi ametikoht: nooremteadur, külalisteadur nimetatud nooremteadur Nooremteadur

Eve Tõnisson, Rektorite Nõukogu analüütik